»
Diensten

OBJECT-/ WOZ-WAARDE

De geschiktheid van de ruimtes wordt onder andere volgens de volgende aspecten onderzocht:

  • Huurcontractcontrole: controle en handhaving van alle door de inventaris vastgelegde en in het huurcontract overeengekomen plichten door de verhuurder resp. door winkelcentra.
  • Bouwtoestand van het gebouw/uiterlijke vorm van de gevel||Aantrekkelijkheid van de entree voor klanten
  • Opsplitsing en  overzichtelijkheid van de verkoopruimte, de opslagruimte en de sociale ruimte
  • Toestand van de installaties (elektro, water, afvalwater, verwarming)
  • Contractopstelling (Afbakening van de huurders- en verhuurdersdiensten)
  • Parkeergelegenheden voor klanten en medewerkers
  • Officiële verplichtingen: voldoen de ruimtes aan de werkplaatsverordening
  • Controle van alle documenten zoals bouwbeschrijvingen, declaraties tot tenlasteneming, designrichtlijnen bij centrumlocaties.


Referenties

Vertrouwen is de basis van succes

AOC Headquarters
NL-Den Haag
Bouwfonds
NL - Delft
Brewinc Kulturhaus
NL-Doetinchem
CJG Westblaak
NL-Rotterdam
Corio
NL-Utrecht
Folkwang Bibliothek
DE-Essen
markilux SHOWROOM
DE-LOERRACH
Woningborg
NL-Gouda
»
De Onderneming

Over ons

Sinds de oprichting van de onderneming in 1993 heeft Stapelbroek zich steeds verder ontwikkeld. Gezonde groei en hoge dynamiek zijn daarbij altijd al succesvolle componenten voor de ontwikkeling van de onderneming geweest. Dat Stapelbroek vandaag met meer dan 100 medewerkers in heel Europa actief kan zijn, is een logisch gevolg van gezonde ambitie en voortdurende doeloriëntatie. In onze productieruimte van meer dan 10.000 m² werken wij hand in hand voor een perfecte realisatie van projecten.

»
Vacatures

Projectleider (m/w)

U hebt bij voorkeur reeds ervaring in de winkel- en interieurinrichting opgedaan. U hebt minstens een technische opleiding genoten, of beter nog een opleiding als technicus, ploegbaas of gelijkwaardig afgesloten. Vertrouwd gebruik van CAD-programma’s en Office-toepassingen alsook van een vreemde taal (bij voorkeur Engels) is voor u vanzelfsprekend.|| Door anticiperend te werken en dankzij regelmatige communicatie met zowel onze opdrachtgevers alsook met onze medewerkers zorgt u voor een optimale projectafwikkeling en garandeert u door een regelmatig projectcontrole in elk opzicht een succesvol projectresultaat. || Verder draagt u zelfstandig de volledige budgetverantwoordelijkheid voor elk van uw projecten. ||Gelieve uw sollicitatie documenten met vermelding van uw vroegst mogelijke startdatum op te sturen naar Stapelbroek GmbH, mevrouw Verena Haveloh, Zur Dinkel 33, 48739 Legden, of per e-mail aan: vhaveloh@ladenbau.com

Nieuws

Stapelbroek - interieurbow.nl

Stapelbroek gaat online met de vernieuwde website !

De website is gemoderniseerd en is hierdoor zeer overzichtelijk geworden en gemakkelijk in het gebruik.

Om u te overtuigen werken we met grote foto’s en gedetailleerde informatie.

We hopen met deze site een dergelijke indruk achter te laten dat uw meer wilt weten over onze mogelijkheden.

Neemt u aub contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

We danken u op voorhand voor de getoonde interesse.

Uw Stapelbroek team NL-DL

internationale referenties

Zur Dinkel 33D-48739 Legden

Telefoon +49 (0)25 66 - 98 18-0Fax +49 (0)25 66 - 98 18-11 

info@ladenbau.com

Contact

Wir rufen Sie gerne zurück.

  1. *Pflichtfelder bitte ausfüllen
»
Impressum
»
Algemene handelsvoorwaarden

Algemene handelsvoorwaarden

lgemene handelsvoorwaarden van de firma S t a p e l b r o e k G m b H

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing op handelaars wanneer het contract bij het bedrijf van hun handelszaak hoort evenals voor rechtspersonen van het openbare recht of van openbaar rechtelijke beleggingsfondsen.

1.2 Deze algemene handelsvoorwaarden gelden ook uitdrukkelijk voor toekomstige leveringen in de lopende zakenrelatie, zonder dat deze algemene handelsvoorwaarden hiervoor telkens opnieuw verzonden dienen te worden.

1.3 Alle offertes zijn vrijblijvend, op voorwaarde dat het niet om vaste offertes gaat. Veranderingen van en aanvullingen op het contract dienen schriftelijk te gebeuren,  op voorwaarde dat duidelijk en waarheidsgetrouw blijkt dat de partijen verzaakt hebben aan de naleving  van de schriftelijke vorm.

2. Prijs en betaling

2.1 Onze prijzen zijn geldig ex fabriek, vestiging Legden, met uitsluiting van vracht, douane, invoer, bijkomende heffingen en verpakking, exclusief belasting over de toegevoegde waarde.

2.2 Wanneer wij voor de klant de levering naar hem of naar het betreffende verkoopcenter organiseren, sturen wij een aparte afrekening voor het vervoer.

2.3 De overeengekomen prijs voor levering en eventueel montage geldt voor een vertragingsvrije levering en montage. Voor het geval dat wij, wegens voorwaarden waarvoor de klant verantwoordelijk is, wachttijden hebben, worden de daadoor ontstane kosten extra berekend.

2.4 Wanneer geen bijzondere afspraken gedaan werden, geldt de volgende betalingstermijn:

- Na de schriftelijke orderbevestiging door Stapelbroek GmbH 60 % van de koopprijs.

- Na levering door Stapelbroek 30 % van de koopprijs.

- Na afname 10 % van de koopprijs.

De betalingen zijn opeisbaar 30 dagen na ontvangst netto.

2.5 Bij betalingsverzuim hebben wij het recht verzuimrente van 8 % boven op de basisrentevoet van de LZB (regionale centrale bank) te berekenen, behalve indien de klant bewijst dat er geen verzuimschade ontstaan is.

2.6 Wissels aanvaarden we enkel na voorgaande schriftelijke afspraak en alleen voor betalingen, evenals onder voorbehoud van de verdiscontering.

2.7 De verrekening met tegenvorderingen van de klant is uitgesloten, behalve wanneer het om een onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vordering van de klant gaat.

2.8 Voor het geval dat de klant de betalingsvoorwaarden niet naleeft en/of de kredietwaardigheid van de klant na het afsluiten van het contract afneemt, hebben wij het recht onze vorderingen onmiddellijk op te eisen en te innen. In dat geval hebben wij ook het recht nog openstaande leveringen en diensten alleen tegen voorafbetaling of met een borg (deponeren van geld of bankwaarborg)  uit te voeren. Wij hebben dan ook het recht om, na een redelijke bijkomende termijn, het contract te ontbinden of wegens niet-vervulling schadevergoeding te eisen.

3. Zakendocumenten, tekeningen, offertes

Alle naar de klant gestuurde zakendocumenten  (offertes, tekeningen, etc.) blijven ons eigendom, dat auteursrechtelijk beschermd is en zonder onze uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming noch compleet noch gedeeltelijk gereproduceerd of aan derden toegankelijk gemaakt mag worden. Op schriftelijke opvordering is de klant verplicht deze documenten aan ons terug te geven, wanneer geen contract tot stand komt.

4. Levering

4.1 Redelijke deelleveringen zijn toegelaten.

4.2 De leverings- en montagetermijnen zijn, indien wij niet uitdrukkelijk vaste termijnen zijn overeengekomen, enkel approximatief en vrijblijvend.

4.3 Wanneer wij tekeningen, schetsen en meetdocumenten naar de klant sturen, met verzoek om definitieve goedkeuring, beginnen termijnen pas met de vrijgave door de klant.

4.4 Komen wij in kennis van het feit dat het vermogen van de klant voor levering/montage aanzienlijk verslechterd is, hebben wij het recht om voor levering / montage een redelijke waarborg te eisen. Zonder dergelijke waarborg komen wij niet in verzuim.

4.5. Overmacht (natuurcatastrofen, staking, lockout of soortgelijke omstandigheden) geven ons het recht de levering of prestatie uit te stellen voor de duur van het geval van overmacht.

5. Risico-overgang

5.1 Met de afhaling door de klant of overhandiging aan de transporteur of vrachtvervoerder gaat het risico op de klant over,  meer bepaald ook wanneer er sprake is van deelleveringen.

5.2 Wordt verzending vertraagd omwille van redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (bijvoorbeeld afnameweigering van de klant of dergelijke),  gaat het gevaar over op de klant vanaf  de dag waarop de waar klaar is om verzonden te worden.

6. Defecten en garantie

6.1 Vertonen onze leveringen of diensten binnen de garantieperiode volgens punt 2 gebreken, dan hebben wij, naar keuze, het recht om de waar gratis te corrigeren, opnieuw te leveren of de werken/diensten opnieuw uit te voeren.

6.2 Alle garantieclaims tegenover ons verjaren binnen 12 maanden vanaf levering, op voorwaarde dat de wet niet uitdrukkelijk langere termijnen voorschrijft.

6.3 De klant moet defecten onmiddellijk schriftelijk bij ons reclameren, met zo exact mogelijke vermelding van de defecten. Voor de rest gelden de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek en van het handelswetboek, vooral  §§ 377, 378 Handelswetboek.

6.4 U moet ons in elk geval gelegenheid geven om de correctie binnen een redelijke termijn uit te voeren. Daarvoor moeten wij ook in staat zijn om de verkoopplaats in kwestie te betreden.

6.5 Voor eventuele schadeclaims geldt cijfer 7.

7. Schadeclaims

Voor de contractuele of wettelijke aansprakelijkheid, onafhankelijk de rechtsreden (uitzondering gemaakt voor claims volgens de wet inzake de productaansprakelijkheid) gelden de volgende beperkingen: Wij aanvaarden alleen aansprakelijkheid bij opzet of  grove nalatigheid, ook van onze leidinggevende medewerkers of ons hulppersoneel in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Voor de rest is de aansprakelijkheid beperkt tot de typische voorzienbare schade, behalve in geval van lichaamsverwondingen en bij inbreuken op belangrijke contractuele plichten.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle leveringen blijven ons eigendom (onder voorbehoud staande waar) tot de volledige betaling van de koopprijs. Dit  geldt ook na betaling van de koopprijs, wanneer wij nog openstaande vorderingen hebben die vroeger opeisbaar werden. De beëindiging van vorderingen in een lopende rekening of de saldovereffening en diens erkenning, heffen het eigendomsvoorbehoud niet op. Bij betalingsverzuim van de klant zijn wij verplicht onze waar (onder voorbehoud staande waar) na aanmaning terug te nemen en is de klant verplicht de waar terug  te geven.

8.2 Wordt onze onder voorbehoud staande waar door de klant tot een nieuwe roerende zaak verwerkt, gebeurt de verwerking voor ons, zodat deze nieuwe zaak ons eigendom wordt.

8.3 Wordt dergelijke onder voorbehoud staande waar door de klant, alleen of samen met onder voorbehoud staande waar, die niet van ons is, verkocht, dan treedt de klant nu al de uit de doorverkoop ontstane vorderingen ten bedrage van de waarde van onze onder voorbehoud staande waar met alle bijkomende rechten en met voorrang op de rest aan ons af. Wij aanvaarden de afstand. Wij geven onze klant volmacht, onder voorbehoud van herroeping, om de volgens de hierboven vermelde paragrafen afgestane vorderingen te innen. Wij maken geen gebruik van onze inningbevoegdheid, zolang de klant zijn betalingsplichten, ook tegenover derden, naleeft. Op onze vraag moet de klant echter de schuldenaars van de afgestane vorderingen bekend maken en deze over de afstand inlichten; in dat geval hebben wij ook het recht om de afstand zelf aan de schuldenaars mee te delen.

8.4 Wanneer executoriale maatregelen van derden op onze onder voorbehoud staande waar of op de afgestane vorderingen uitgevoerd worden, is de kant verplicht ons onmiddellijk schriftelijk in te lichten en ons de voor het verzet noodzakelijke documenten onmiddellijk te bezorgen. De klant mag de onder voorbehoud staande waar  noch verpanden, noch zekerheidshalve in eigendom overdragen. De klant moet ons eventuele beslagleggingen onmiddellijk schriftelijk meedelen.

8.5 Met surseance van betaling, aanvraag voor de opening van de insolventieprocedure of de geplande uitvoering van een rechtelijk of buitenrechtelijk minnelijke regeling vervalt het recht van de klant om de onder voorbehoud staande waar door te verkopen. Het recht om de onder voorbehoud staande waar te gebruiken of te installeren vervalt eveneens.

8.6 De terugname respectievelijk het claimen van de onder voorbehoud staande waar vereist geen opzeggingsverklaring van ons. De terugname of een beslaglegging van de onder voorbehoud staande waar betekent niet dat wij het contract ontbinden, behalve indien wij dit uitdrukkelijk verklaren.

9. Bevoegde rechtbank en plaats van vervulling

9.1 De bevoegde rechtbank is Legden.

9.2 De bevoegde rechtbank voor beide contractanten is Münster, wanneer de klant een rechtspersoon van het openbare recht of een handelaar is. Dit geldt ook in het wissel- en chequeverkeer.

9.3 Voor alle zakenrelaties tussen ons en de klant geldt uitsluitend het Duitse recht, met uitsluiting van het verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale goederenverkoop.

10. Intellectuele eigendomsrechten

Voor het geval dat wij van de klant schetsen, tekeningen of andere documenten krijgen, op basis waarvan wij moeten produceren en/of leveren, is de klant verantwoordelijk dat deze geen inbreuk plegen op industriële auteursrechten van derden. Voor het geval dat toch een inbreuk tegen ons geclaimd kan worden, bevrijdt de klant ons intern van alle eventuele schadeclaims.

11. Salvatorische clausule

Wanneer bepalingen compleet of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. Dit geldt ook in geval van een eventueel hiaat. In de plaats van de ongeldige bepaling of ter opvulling van dit hiaat, zijn de partijen verplicht een passende regeling te vinden die het doel van het contract het dichtst benadert.

© Stapelbroek GmbH Juni 2004